Czym są obligacje korporacyjne?

Ustawa z dn. 25 czerwca 1995r. o obligacjach definiuje to pojęcie w sposób następujący: obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje korporacyjne są więc papierem dłużnym, w którym emitentem jest określony przedsiębiorca.

Jakie są rodzaje obligacji korporacyjnych?

Możemy wyodrębnić kilka kryteriów podziału obligacji korporacyjnych. Najważniejsze z nich to:

1. Ze względu na sposób oznaczenia obligatariusza:
a) imienne;
b) na okaziciela.

2. Z uwagi na sposób oprocentowania obligacji:
a) oprocentowanie stałe;
b) oprocentowanie zmienne (które najczęściej oparte jest na stawce WIBOR);
c) oprocentowanie z dyskontem (gdzie cena emisyjna jest niższa od wartości nominalnej).

3. Z uwagi na termin wykupu:
a) krótkoterminowe (do roku czasu);
b) średnioterminowe (od roku do pięciu lat);
c) długoterminowe (powyżej pięciu lat).

4. Z uwagi na sposób zabezpieczenia:
a) niezabezpieczone;
b) częściowo zabezpieczone (zabezpiecza się wyłącznie część wartości długi, np. 50%);
c) całkowicie zabezpieczone (zabezpiecza się 100% wartości długu).

5. Ze względu na sposób emisji:
a) oferta prywatna (którą można skierować nie więcej niż do 150 inwestorów);
b) oferta publiczna (która może być skierowana do nieograniczonej liczby inwestorów.

Od czego zależy oprocentowanie obligacji korporacyjnych?

Przedsiębiorstwa mogą emitować obligacje korporacyjne w celach inwestycyjnych, refinansowania zadłużenia lub finansowania bieżącej działalności. Oprocentowanie obligacji (czyli odsetki płacone w określonych odcinkach czasu posiadaczowi obligacji przez emitenta) wynoszą przeważnie od kilku do kilkunastu procent i uzależnione są od ryzyka jakie jest w stanie podjąć kupujący oraz od kondycji przedsiębiorstwa, które emituje obligacje.

Spółki, które są bardziej ryzykowne, oferują inwestorom wyższe oprocentowanie. Wyższe ryzyko może wynikać np. z krótkiej historii działalności emitenta, ryzykownego sektora lub modelu biznesowego. Spółki, które są uważane za wiarygodne i rzetelne płatnikom, emitują obligacje o znacznie niższej rentowności.

Czym są i skąd wziąć informacje o warunkach emisji obligacji?

Każdy inwestor, który chce zainwestować w obligacje korporacyjne może przed ich zakupem zapoznać się z warunkami emisji. Zawarte są one w dokumencie ofertowym (może to być prospekt, memorandum, nota informacyjna lub dokument informacyjny).

W warunkach emisji opisana jest wysokość oprocentowania, częstotliwość jego wypłacania oraz opis zabezpieczenia i wszystkie inne informacje o spółce, a także emisji potrzebne inwestorowi do podjęcia decyzji o zakupie obligacji. Polskie obligacje najczęściej są emitowane na 2- 3 lata, a odsetki od nich są wypłacane kwartalnie na rachunek maklerski inwestora.

Tablet i dokumenty z notowaniami obligacji na giełdzie

Jakie są koszta inwestycji w obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne, są inwestycją związaną z niskimi kosztami. Kupując obligacje na rynku pierwotnym (bezpośrednio od emitenta podczas pierwszych zapisów), nie ponosi się kosztów zakupu, brak jest również opłaty za zarządzanie. Koszty występują w przypadku sprzedaży lub zakupu obligacji na rynku giełdowym obligacji Catalyst i jest to około 0,2% od wartości transakcji.

Jak sprzedać obligacje?

Kolejną istotną korzyścią z inwestowania w obligacje jest elastyczny dostęp do zainwestowanego kapitału. W dowolnym momencie można sprzedać obligacje nie tracąc przy tym naliczonych odsetek.

Sprzedaż obligacji można wykonać bezpośrednio poprzez rachunek maklerski. Odbywa się to bardzo podobnie jak sprzedaż akcji. Podstawowa różnica to bardzo niska zmienność cen obligacji. O ile ceny akcji zmieniają się o kilka procent w skali dnia, to ceny obligacji rzadko zmieniają się o więcej niż 1% w skali roku.

Jakie jest ryzyko przy kupnie obligacji korporacyjnych?

Obligacje korporacyjne to papiery wartościowe, inwestowanie w nie może wiązać się z ryzykiem utraty części lub nawet całości kapitału. Z czego to wynika? Obligacje tak jak i kredyty są dłużną formą finansowania dla firm.

W bankach również zdarza się, że kilka procent udzielanych kredytów jest nieregularnie spłacanych przez przedsiębiorstwa. Podobne statystyki występują na rynku obligacji Catalyst. Jest wiele sposobów na zmniejszenie ryzyka. Najważniejsze z nich to analizowanie dokumentacji emitenta, sprawozdań finansowych oraz rynku na którym działa przedsiębiorstwo.

Czy zysk z obligacji korporacyjnych jest wysoki?

Niewątpliwą zaletą obligacji korporacyjnych jest to ich zyskowność, która wynosi od 6% do 11% i nie zależy od sytuacji na giełdzie. Potencjalne zyski są nawet trzy razy wyższe niż na lokatach bankowych. Wadą i barierą może być stosunkowo wysoki próg inwestycji, często jest na poziomie 20 000 zł i więcej.

Na koniec warto dodać, że rynek obligacji korporacyjnych będzie się bardzo dynamicznie rozwijał w najbliższych latach. Obecnie zadłużenie polskich firm z tytułu emisji obligacji stanowi około 5% PKB w stosunku do około 100% w krajach zachodnich. Jest to pozytywna informacja dla inwestorów bo ilość atrakcyjnych ofert będzie rosła.

Podobne

2 komentarze

  1. Wiki
    5 października 2016 at 08:54 Odpowiedz

    Bardzo fajny artykuł. Dużo się z niego dowiedziałam. Ten temat był dla mnie zawsze tematem tabu, kompletnie nie znany ;))

  2. Tinki Winki
    29 listopada 2016 at 08:06 Odpowiedz

    Teraz się pojawiło wiele takich opcji inwestycji więc każdy może znaleźć sposób na siebie.

dodaj komentarz