Obligacje korporacyjne a fundusze inwestycyjne

Obligacje, to obok akcji, jeden z podstawowych instrumentów finansowych i w dużym uproszczeniu pisząc, są to dłużne papiery wartościowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń (najczęściej pieniężnych) względem wierzyciela (w języku specjalistycznym nazywa się go obligatariuszem). Jest to swoista forma pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a inwestor pożyczkodawcą.

Jakie są rodzaje obligacji?

Obligacje dzieli się przede wszystkim według instytucji, która je wyemitowała. Są to obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów; obligacje municypalne (komunalne) emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz obligacje korporacyjne, emitowane przez spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inwestować w obligacje korporacyjne można na rynku pierwotnym oraz wtórnym, w ofercie publicznej lub prywatnej. Jednak nie każdy potencjalny inwestor (w szczególności inwestor indywidualny) jest zainteresowany zgłębianiem wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia inwestowanie i wtedy może skorzystać z funduszy inwestycyjnych.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych dokładnie reguluje ten termin. Według zapisów, funduszem inwestycyjnym jest osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Mówiąc prościej, jest to najczęściej instytucja, która obraca finansami inwestora, dzięki czemu on sam nie musi podejmować decyzji inwestycyjnych, a jedynie uczestniczy w zyskach lub też stratach (co może się zdarzyć, aczkolwiek pieniądze zazwyczaj lokowane są w kilku różnych miejscach, przez co strata rozkłada się na cały portfel inwestora i jest w mniejszym stopniu zauważalna). W Polsce instytucjami zbiorowego inwestowania mogą być wyłącznie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, którymi są spółki akcyjne, a ich właścicielami są zazwyczaj renomowane instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy ubezpieczeniowe.

Złoty byk z Wall Street na pieniądzach z funduszy inwestycyjnych

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Jak można się domyślić, fundusze inwestycyjne dzielą się na różne typu. Najbardziej podstawowe to fundusze otwarte, zamknięte oraz mieszane. Fundusze inwestycyjne otwarte (zwane w skrócie FIO) są prawnymi kontynuatorami funduszy powierniczych i jeśli wziąć pod uwagę wartość zgromadzonych aktywów, jest to w Polsce najbardziej popularny typ funduszy inwestycyjnych. Zatem, należałoby pokrótce przedstawić na czym polegają: przede wszystkim fundusze otwarte mogą zbywać nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa i są zobowiązane do ich odkupienia na każdorazowe żądanie uczestnika, przy czym odkupienie jednostki uczestnictwa jest równocześnie związane z jej umorzeniem.

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) nie zbywają jednostek uczestnictwa a zajmują się emitowaniem certyfikatów inwestycyjnych (które są tytułem uczestnictwa), które być przedmiotem wtórnego obrotu. Zwiększa to automatycznie możliwości inwestycyjne oraz niestety – ryzyko. Co ważne, zasady działania zamkniętego funduszu inwestycyjnego muszą być ściśle określone w statucie funduszu.

Fundusze inwestycyjne to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które chciałaby pomnażać swoje oszczędności, a nie do końca wiedzą jak się do tego zabrać. Często jest to także dodatkowa forma inwestowania dla tych, którzy na co dzień inwestują w inne instrumenty finansowe, a chcieliby dodatkowo urozmaicić swój portfel i poprawić płynność finansową.

Podobne

jeden komentarz

  1. Kamil
    5 października 2016 at 09:16 Odpowiedz

    Bardzo ciekawe informacje. Nowa wiedza zawsze w cenie 😛

dodaj komentarz