Legalizacja pobytu w Polsce małżonka – od czego zacząć?

Jak zalegalizować pobyt w Polsce cudzoziemskiego małżonka? Jak ten proces przebiega i jakie warunki muszą być spełnione, by wniosek został rozpatrzony pozytywnie?

Ślub z polskim obywatelem, a legalizacja pobytu

By ubiegać się o zezwolenie na pobyt w Polsce, należy mieć do tego uzasadnione i prawnie uznawane podstawy. Jedną z takich podstaw jest fakt pozostawania w związku małżeńskim z polskim obywatelem. Taka sytuacja upoważnia do ubiegania się o zezwolenia na pobyt na czas oznaczony. Jeśli zatem twój współmałżonek jest polskim obywatelem, legalizacja pobytu w Polsce z pomocą prawnika z kancelarii Lex Advena lub innego specjalisty w tej dziedzinie nie powinna przedstawiać dużych trudności. Chyba, że ślub miał miejsce po to, by obejść prawo, o czym za chwilę więcej sobie powiemy.

Małżonek polskiego obywatela nie musi spełniać warunków dotyczących źródła dochodu ani ubezpieczenia zdrowotnego. Zezwolenie na pobyt czasowy ma zostać przyznane na podstawie samego małżeństwa i to na ten fakt będzie się trzeba powołać we wniosku. W związku z tym należy załączyć do wniosku akt ślubu oraz kopię dowodu osobistego współmałżonka, aby wykazać okoliczności tego faktu.

Małżeństwo z obywatelem Polski to jedna z nielicznych okoliczności sprawiających, że osoba przebywająca w Polsce nielegalnie może uzyskać decyzję pozytywną.

państwo młodzi

Jak ustalany jest powód zawarcia małżeństwa?

Nie zawsze można liczyć, że wniosek zostanie zaakceptowany od ręki. Okoliczność o której tu mówimy – że ślub z polskim obywatelem może być podstawą legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce – sprawia, że postępowanie musi wykazać, czy właśnie nie w tym celu małżeństwo zostało zawarte. W trakcie postępowania wojewoda ma obowiązek zbadać, czy powodem ślubu nie była chęć obejścia prawa, by zalegalizować pobyt cudzoziemca.

W jaki sposób ustala się tę kwestię? Małżonkowie muszą udać się do urzędu na przesłuchanie. Mogą spodziewać się pytań, dotyczących rozmaitych faktów z ich życia małżeńskiego, Wojewoda ma również prawo przesłuchania świadków – w tym charakterze mogą wystąpić członkowie rodziny tudzież świadkowie ślubnej ceremonii. Jeśli takie przesłuchania okażą się niewystarczające dla ustalenia faktów i podjęcia decyzji, funkcjonariusze Straży Granicznej mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy.

Kiedy małżeństwo zostanie uznane za fikcyjne, a więc zawarte jedynie w celu legalizacji pobytu cudzoziemca? Mogą o tym świadczyć różne przesłanki. Dla odpowiednich organów będzie alarmujące, jeśli dochodzenie wykaże, iż jedno z małżonków w zamian za wyrażenie zgody na ślub przyjęło korzyść majątkową. Podobnie jeśli małżonkowie nie mieszkają wspólnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie mówią zrozumiałym dla obojga językiem, czy nawet – bo i takie przypadki się zdarzają – nie spotkali się przed zawarciem małżeństwa.

Jeżeli podczas przesłuchań wyjdą na jaw nieścisłości co do zeznań współmałżonków, dotyczących danych osobowych i innych istotnych kwestii, także zwróci to uwagę odpowiednich organów. Z podejrzliwością z ich strony spotkają się również ci, którzy w przeszłości zawierali pozorne małżeństwa.

Co jeszcze warto wiedzieć o legalizacji pobytu małżonka?

Procedura toczy się w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Trzeba mieć na uwadze, że cały czas mówimy tu o zezwoleniu na pobyt czasowy, bowiem ze względu na małżeństwo z obywatelem polskim udziela się go na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Podobne

dodaj komentarz